Sterrebosstraat aan kant Waterloolaan vanaf 30 april dicht voor autoverkeer
 
Om sluipverkeer door de Herewegbuurt tegen te gaan, sluit Aanpak Ring Zuid op 30 april de Sterrebosstraat af van de Waterloolaan. De afsluiting geldt alleen voor autoverkeer. Sinds de invoering van tweerichtingverkeer is er nog steeds veel sluipverkeer in de Sterrebosstraat en de Anna Paulownastraat . De nieuwe afsluiting moet dit tegengaan. In overleg met het wijkcomité Herewegbuurt houdt Aanpak Ring Zuid in de gaten of de maatregel het gewenste effect heeft. Lees meer op de site van Aanpak Ring Zuid.

 

Belangrijk bericht van Groningen Verdient Beter over tunnel Ring Zuid

Nieuwsbrief 28 maart 2020 van Groningen Verdient Beter
Dringende Oproep: dien z.s.m. een Zienswijze in bij het Waterschap Hunze en A’s.

Beste lezer,

Door het Coronavirus zijn we in uitzonderlijke tijden beland, die ons hele leven ontregelen.
Dat kan ook gaan gelden voor onze huizen, als het bemalingsadvies inclusief bouwmethode van de aannemers Combinatie Herepoort (CHP) voor de aanleg van het verdiepte deel, de tunnel, van de nieuwe Ring Zuid doorgaat. Voor dit plan heeft de CHP een Wateronttrekkingsvergunning nodig van het Waterschap Hunze en Aa’s.
Dit plan kan leiden tot verzakkingen, scheuren en andere schade aan onze, grotendeels oude huizen met name in de wijken Herewegbuurt, Helpman en Oosterpoort. Daarnaast kan het leiden tot een verspreiding van giftige stoffen uit de diepere ondergrond naar bodem en oppervlakte water.

De ontwerpvergunning met het bijbehorende  “Bemalingsadvies”, ligt nu ter inzage bij het waterschap. Inwoners kunnen nu opmerkingen en vragen stellen bij de ontwerp vergunning. Het is vervolgens aan het waterschap om te bepalen wat zij met  ingeleverde opmerkingen doet. Als het waterschap besluit dat de vergunning akkoord is kan alleen daarna via de rechtbank hier tegen in worden gegaan. 

Het indienen van een Zienswijze tegen de Ontwerp watervergunning van het waterschap, heeft haast.
Ze moeten voor 8 april bij het waterschap binnen zijn, mogen niet digitaal worden aangeleverd worden, maar moeten op papier en per post worden verstuurd.
En om er zeker van te zijn dat ze er op tijd zijn, dringen we er bij jullie op aan ze uiterlijk 3 april op de bus te doen.

Het is van groot belang nu een Zienswijze in te dienen.
Doe je dat niet, dan heb je later geen poot meer om op te staan, je kunt dan namelijk tegen de definitieve vergunning niet meer in beroep gaan.

Het nu voorliggende bouwplan van CHP baart ons ernstig zorgen.
Het wijkt slechts op een enkel onderdeel af van het eerdere bouwplan, waarop in het vorig jaar verschenen rapport van ingenieursbureau Deltares zeer uitgebreide kritiek werd geleverd (“Second opinion bouwkuip Ring Groningen Zuid”). Rijkswaterstaat (RWS) had hier eind 2018 opdracht toe gegeven, omdat er grote twijfels waren over de voorgestelde bouwmethode van CHP. CHP wilde bij de aanleg van de gehele tunnel het grondwater tot een grote diepte tot wel 36 meter diep bemalen voor een hele lange periode (Bronbemaling). Nu is het voorstel om deze bemaling alleen op het westelijk deel van de Verdiepte Ligging toe te passen.

Deltares concludeerde dat deze bemaling en verlaging van de grondwaterstand kunnen leiden tot inklinking van de bodem, welke niet ongedaan gemaakt kan worden met alle gevolgen voor de gebouwen, leidingen en groen van dien. Veel huizen rondom de Verdiepte ligging zoals de Oosterpoort, staan direct op het zand, dit wordt een fundering op staal genoemd. Zeker deze huizen zijn kwetsbaar voor veranderingen in de ondergrond, door zelfs kleine plaatselijke verlagingen in de ondergrond komt er spanning te staan op de constructie.

Het dringende advies van Deltares was in ieder geval aan de Oosterpoortzijde  te werken met een andere bouwmethode en wel met onderwaterbeton, waarvoor geen diepe bemaling nodig is. Gezien de kosten kiest CHP stelt nu voor om deze bemaling nog wel op het westelijk deel van de Verdiepte Ligging toe te passen.

Maar Deltares stelt, dat vóór zij tot deze keuze kunnen overgaan, CHP veel en veel meer onderzoek naar de ondergrond en water zou moeten uitvoeren. Dit zou op veel plekken moeten gebeuren, aangezien de tunnel op de Hondsrug ligt, die een zeer grillige ondergrond kent en om de zoveel meter weer anders kan zijn. 

Van de nadere onderzoeken die voor het andere deel van de tunnel noodzakelijk werden geacht, zien wij nagenoeg niets terug in het huidige plan.
Dit, terwijl bij eerdere bouwprojecten op de Hondsrug, zoals o.a. de parkeergarage onder de Westerhaven, het Zuiderdiep en bij de Gasunie grote problemen opleverden, omdat niet van te voren gedegen onderzoek was gedaan naar de bodemgesteldheid daar. Ook het plaatsen van de Helperzoomtunnel mislukte eerder om die reden meerdere keren.

En, tot slot, en niet onbelangrijk om te vermelden: schade veroorzaakt door veranderingen in het grondwaterpeil zullen veelal  niet onder de opstalverzekering vallen!
Althans dat blijkt uit navraag door een aantal van ons.
Check dus bij je eigen verzekeraar of deze schade onder de opstalverzekering valt, en wat zij adviseren ten aanzien van nulmetingen van je huis. Raadpleeg ook je rechtsbijstandverzekering als je die hebt en vraag deze advies.

Kortom: alle reden om een Zienswijze in te dienen.

Hieronder vind je een Voorbeeld Zienswijze.
Deze kun je downloaden (klik op de link), kopiëren, aanvullen met andere bezwaren of zelf een Zienswijze formuleren en op de post doen. Hoe dan ook, maar doe het wel.

Alle bovengenoemde stukken staan op onze website. Scroll bij de stukken onder http://groningenverdientbeter.nl/category/vergunning/ en  http://groningenverdientbeter.nl/category/rapport/.

Tot slot nog het verzoek om deze Nieuwsbrief per mail door te sturen aan je buren, en aan vrienden en bekenden in een van de 3 buurten.
En zou je de GVB (peter@burrie.eu) een kopie willen mailen van jouw ingediende Zienswijze? Alvast veel dank.

Groningen Verdient Beter

Contactadres:
p/a Hondsruglaan 13
9722 SB Groningen

Mail:
groningenverdientbeter@gmail.com

Website:
groningenverdientbeter.nl

 

Nestkasten voor gierzwaluw bij Borgmanschool
 
Vrijdag 13 maart hingen de gemeente en de stadsvogelwerkgroep nestkastjes op bij de Borgmanschool aan de Warmoesstraat. Onder het toeziend oog van leerlingen werden de kasten met een hoogwerker op 4 meter hoogte aan de school bevestigd. De kasten zijn een cadeau van de gemeente aan vrijwilligers van de vogelwerkgroep.
 
De gierzwaluw is een echte stadsvogel, die graag bij gebouwen nestelt. Maar net als de vleermuis en de huismus, die ook van gebouwen houden, komt hij steeds minder voor, omdat er bij nieuwbouw of renovatie geen rekening wordt gehouden met nestelmogelijkheden. De gemeente en woningcorporaties hebben officieel afgesproken dat ze met bouw, sloop en renovatie rekening houden met deze soorten. 
 
Leden van de vogelwerkgroep hebben als ‘nulmeting’ geteld hoeveel gierzwaluwen er nu zijn. Als dank kregen ze een nestkast cadeau. Omdat gierzwaluwen echte kolonievogels zijn, besloot de vogelwerkgroep de kasten bij elkaar op te hangen. De Borgmanschool bleek een uitstekende plek, uit de aanwezigheid van een kolonie in de buurt blijkt dat zwaluwen zich er goed voelen. De leerlingen kregen van de vogelwerkgroep gastlessen over de gierzwaluw.

 

Groningers kunnen goede ideeën voor onze toekomst insturen via Toukomst.nl
 
Groningers die een goed idee hebben voor de toekomst van Groningen kunnen hun idee insturen op de nieuwe website Toukomst.nl. Het Nationaal Programma Groningen (NPG) stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor ideeën die de leefbaarheid en de economie in onze provincie verbeteren. Het insturen van een idee kan tot halverwege maart 2020.

NPG hoopt op de nieuwe website veel nieuwe ideeën binnen te krijgen voor de toekomst van Groningen. De ideeën worden gebundeld en samen met de indieners maakt NPG er projecten van. NPG vindt het belangrijk om erachter te komen wat voor Groningers belangrijke onderwerpen voor de toekomst zijn. 

Ook worden er ideeën opgehaald tijdens de Toukomsttour. Hiervoor gaat een team samen met studenten van de Hanzehogeschool in een busje de provincie in. Half maart moeten alle ideeën binnen zijn. Dan gaan indieners van ideeën samen met elkaar aan de slag om de ideeën te bundelen tot grotere projecten. Vervolgens bepalen Groningers welke projecten uitgevoerd worden. In juni wordt bekend welke projecten dat zijn. Kijk voor meer informatie op toukomst.nl.

 

 
Helperzoomtunnel gaat 3 april 2020 open voor verkeer
 

Op vrijdag 3 april 2020 wordt de Helperzoomtunnel opengesteld voor verkeer. Nog dezelfde avond gaat de spoorwegovergang bij de Esperantostraat dicht. De Helperzoomtunnel wordt een verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt). Vrachtwagens mogen er niet doorheen. De Helperzoomtunnel komt in het verlengde van de Helper Brink en sluit aan op de Duinkerkenstraat. De bouw van de tunnel is gestart in 2018. Afgelopen zomer is het tunneldeel succesvol op zijn plek onder het spoor geschoven. Lees meer op de website van Aanpak Ring Zuid

 

Een vraag van dhr. Gerard van den Braak : Aan de verlengde Winschoterdiep waarover je langs het fietspad over een bruggetje gaat stond een zonnewijzer deze is verplaats 100 meter verder op wanneer is deze verplaatst en wanneer is deze gemaakt en door wie en waarom is deze geplaatst  wie kan hierop antwoord geven even een mail naar pollux@sterrenwacht.eu    alvast bedankt

Een prachtige boek die u zeker moet lezen nu te koop bij Primera Meeuwerderweg 11 een gezin uit de Oosterpoort 

Samenvatting :

 

Henk en Laura zijn reislustig. Dat zijn ze los van elkaar, als stel én op het moment dat er kinderen worden geboren. Eerst Tim en even later de tweeling Linde en Jasmijn. Met dit boek tonen ze aan dat reizen kan met een gezin met kleine kinderen. Vijf maanden toeren ze met een auto en caravan door Zuid-Europa. Wat rest is een leerzaam reisboek vol verhalen en tips. Het geeft een inkijkje in het vrije leven van een rondtrekkend gezin, maar geldt mede als bron van inspiratie en informatie. Een herkenbaar boek vol avontuur, humor, tegenslag, kneuterigheid en liefde. Voor doeners, dromers, twijfelaars en thuisblijvers. En iedereen die antwoord wil op de vraag die Henk zichzelf vaak stelde. Is het lef hebben of naïef zijn?
 
Omgevingsvergunning en welstandsregels voor woonboten
 
Eigenaren van woonboten in de gemeente Groningen hebben straks een omgevingsvergunning nodig voor hun schip. Het gaat om woonarken die in de eerste plaats worden gebruikt om in te wonen, en niet om mee te varen. Het college past daarvoor de plaatselijke regelgeving aan. Nieuwe kamerverhuur op het water is niet meer toegestaan. Ook komen er welstandsregels voor woonschepen. Lees meer in het nieuwsbericht op onze website.

 

Waterloolaan krijgt eind augustus tweerichtingsverkeer
 
Uiterlijk 26 augustus wordt de Waterloolaan (bij de Hereweg) opengesteld voor tweerichtingsverkeer. De komende tijd gaat aannemerscombinatie Herepoort aan de slag om de weg hiervoor aan te passen. Ook worden er maatregelen genomen om sluipverkeer tegen te gaan. De plannen zijn gemaakt in nauwe samenwerking met het Wijkcomité Herewegbuurt en een aantal bewoners uit verschillende straten.

In de plannen voor de ombouw van de zuidelijke ringweg verandert ook een aantal omliggende straten, zoals de Waterloolaan. De Waterloolaan blijft net zo breed als nu, maar krijgt over de hele lengte tweerichtingsverkeer. Aan het einde van de ombouw van de zuidelijke ringweg krijgt de Waterloolaan haar definitieve nieuwe inrichting. Die inrichting past bij de sfeer van het aan te leggen Zuiderplantsoen. Daarop vooruitlopend wordt de straat nu alvast ingericht voor tweerichtingsverkeer. Dat is nodig omdat de Kempkensberg na de zomervakantie wordt afgesloten. Via de Waterloolaan blijven DUO en de Belastingdienst vanaf de Hereweg bereikbaar. De maximumsnelheid blijft 30 km/uur. Lees meer op aanpakringzuid.nl.

Foto: Aanpak Ring Zuid

 

Start aanleg Helperpark

Aanleg duurt ongeveer een jaar.

Midden in het Europapark, langs de westelijke oever van het Winschoterdiep, wordt komend jaar het Helperpark aangelegd. Het krijgt de uitstraling van een groene omgeving die het nieuwe sportcentrum aan de zuidzijde verbindt met woonwijk De Linie. In het Helperpark komen naast veel groene onderdelen als bomen, heesters en gras ook speelplekken, zitbanken en andere zitjes en een meanderend voet-/fietspad. Wethouder Roeland van der Schaaf gaf vandaag het startschot door het bouwbord ter plaatse te onthullen.

Aanleg

Met de aanleg wordt begonnen rond het nieuwe Sportcentrum Europapark, omdat de groenaanleg en de buitensportactiviteiten daar al nauw met elkaar zijn verweven. Aansluitend wordt het park het komend jaar in noordelijke richting verder ingericht, waarbij in de planning rekening wordt gehouden met de aanpalende (woning-) bouwactiviteiten.

Aantrekkelijk werk- en woongebied

Het Europapark heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een aantrekkelijk werk- en woongebied. Het begon allemaal een jaar of twintig geleden met de ontwikkeling van de Mediacentrale, en de nieuwbouw voor Menzis. Woonwijkje De Linie werd ontwikkeld. Al snel volgde vanaf 2003 de bouw van het Euroborg-complex met daarin het nieuwe voetbalstadion van FC Groningen en een bioscoop, supermarkt, diverse horeca en onderdelen van het Noorderpoort college. Sindsdien vulde het Europapark zich verder met gebouwen voor het Alfa-college, diverse wooncomplexen, een kantoorgebouw voor de gemeente en de aanleg van Station Europapark. Verschillende woongebouwen zijn ondertussen ook in aanbouw. Op dit moment wordt onderzocht hoe het resterende deel van het Europapark in de toekomst ingevuld kan worden. Daaronder zijn de nog niet bebouwde locaties naast het station en de zgn. P2-locatie.

Helperpark

Nu de meeste nieuwbouw langs het Winschoterdiep klaar is of volop in aanbouw, is het moment daar om nu ook het Helperpark aan te leggen. Een deel van de groene omgeving langs het Winschoterdiep is onderdeel van de buitenruimtes van het nieuwe sportcentrum Europapark. Vandaar dat gelijktijdig met de opening van het sportcentrum ook wordt stilgestaan bij het aan te leggen Helperpark. Naar verwachting zal de aanleg van het Helperpark eind 2019 klaar zijn.

 

Hulp gezocht om de website te onderhouden dit is heel simpel en hoeft je niet zoveel tijd te kosten.

Wie durft deze uitdaging aan. Heb je zin om van deze website van de Oosterpoort iets leuk te maken stuur dan even een mailtje naar : huberts24@outlook.com

Een nieuwe pagina item op deze website je kan je hulp aan bieden voor buurtbewoners dit mag alles zijn hulp bij schilderen , verhuizen maar ook spullen te koop aanbieden enzovoort. Hoe regel je dit heel éénvoudig stuur mij via het reactie formulier eventueel met foto toe en ik zet het op de website.

Nieuwe fotogalerij (2) toegevoegd heeft U nog oude foto's dan zie ik ze graag tegemoet

Wie is bereid om deze website nog leuker te maken laat het even weten

dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.